Διοίκηση

Το Δημοτικό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγ. Παρασκευής διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα πέντε μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Δύο επίσης μέλη του Δ.Σ. είναι ο Δήμαρχος της Αγ. Παρασκευής και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ή ελλείψει Αντιδημάρχου, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Αγ. Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ). Τα δε υπόλοιπα δύο μέλη είναι ο/η εκάστοτε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εκπροσώπησης των Φοιτητών του Δ.Λ.Π. Το Πανεπιστήμιο διέπεται ως προς τις διατάξεις λειτουργίας από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ), ο οποίος εγκρίνεται ή τροποποιείται ανά τριετία μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπροσώπησης Φοιτητών στο Δ.Σ. Έχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγ. Παρασκευής, ο οποίος παρακολουθεί σε συστηματική βάση την υλοποίηση του προγράμματος μαθημάτων του Δ.Λ.Π.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι ο ΠΑΟΔΑΠ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής) ιδρύθηκε το 2011 και απορρόφησε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, το οποίο αναφέρεται στο Καταστατικό του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου Αγ. Παρασκευής.

Related Posts